Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

algemene leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden van A5  deco dealer

Artikel 1 - Definities

1.1.In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. leverancier: de A5 Deco Dealer;

b. aard van de werkzaamheden: advisering,verkoop en  montage van

  raamdecoratie, zonwering, garagedeuren, kozijnen, meubelen, verf en interieurproducten;

c. opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan leverancier opdracht geeft tot het verrichten van  voornoemde werkzaamheden;

d. verkoop op afstand: een door leverancier georganiseerd systeem

  voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de

  overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer

  technieken van communicatie op afstand;

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de A5 Deco Dealer en de

  opdrachtgever;

f.  consument: de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet

  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

g. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak,

  die wordt gesloten tussen een A5 Deco Dealer en een consument.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en leverancier.

2.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden

door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen en andere gegevens in de meeste ruime betekenis.

      De leverancier mag van de juistheid van deze gegevens uitgaan

     zonder dat op hem de verplichting rust die juistheid bij opdrachtgever te verifiëren.

3.2 Leverancier heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft  moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan opdrachtgever.

3.3 Ingeval van consumentenkoop zijn de opgegeven prijzen inclusief

     b.t.w.. In alle andere gevallen exclusief b.t.w.. Eventuele verwijderingsbijdragen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders staat aangegeven. Prijzen worden uitgedrukt in Euro’s, andere valuta

      alleen indien nadrukkelijk aangegeven.

3.4 De inhoud van folders, drukwerken en andere uitingen zijdens leverancier binden leverancier niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

3.5 Voor elke overeengekomen hoeveelheid verf, is een  speling van 10% toegelaten, met dien verstande, dat opdrachtgever verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.,  respectievelijk 1 liter.

Artikel 4 – Rechten van industriële en intellectuele eigendom

4.1 Leverancier behoudt de auteursrechten, alsmede alle  overige rechten van Intellectuele of industriële eigendom  op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.

       Deze stukken blijven eigendom van leverancier en mogen  zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten  in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan leverancier te retourneren op straffe van een boete van € 500,-- per dag.

4.2 Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens leverancier terzake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken, respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 5 – Overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van leverancier, door ondertekening van het offerteformulier door opdrachtgever dan wel uit het feit dat leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst.

5.2 Bestellingen die opdrachtgever plaatst tijdens gesprekken met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van de leverancier, zijn voor leverancier eerst verbindend na ontvangst door leverancier van een door opdrachtgever ondertekende schriftelijke orderbevestiging.

5.3 Wijziging van of aanvulling(en) op een bestaande overeenkomst binden de leverancier niet eerder, nadat deze aan de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan heeft gestuurd.

Artikel 6 – Levertijd en levering

6.1 Leverancier heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

6.2 Levertijden worden door de leverancier bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in bezit zijn van leverancier en deze de overeengekomen betaling heeft ontvangen. In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.

6.3 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijden, voor zover deze een fatale termijn inhouden, kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering:

a. indien de zaken door of namens opdrachtgever  worden afgehaald:

  door afgifte van de zaken aan de opdrachtgever of degene die deze

  namens hem in ontvangst komt nemen;

     b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder door

         overdracht van de zaken door leverancier aan die  vervoerder;

     c. bij verzending door middel van een vervoermiddel van de leverancier:

            door aflevering ten huize, aan de winkel, het magazijn van opdracht-

       gever of een ander aangewezen adres van aflevering.

     Alleen ingeval van consumentenkoop berust het transportrisico ingeval van sub b en c bovengenoemd, tot aanbieding van de zaken bij leverancier.

Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen één maal op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

Indien opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Op dat moment gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever.

6.5 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.6 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen gedurende 30 dagen na aanbieding worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever, nadat de leverancier hem hiervan in kennis heeft gesteld. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Na ommekomst van deze termijn is leverancier gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken onverminderd de betalingsplicht van opdrachtgever.

6.7 Opdrachtgever garandeert, dat voorzieningen en ophangingen van bouwkundige aard in goede staat zijn en de uitvoering van de opdracht door leverancier mogelijk maken.

6.8 Opdrachtgever draagt zorg voor de inrichting van de bouwplaats overeenkomstig de daaraan door de wet gestelde eisen. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 – Montage

7.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel, monteert uitsluitend het door leverancier geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

7.2 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk, is leverancier niet aansprakelijk.

7.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat leverancier zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, gas, water en elektriciteit aanwezig is, en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbo-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn.

7.4 Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van leverancier niet geregeld en niet zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

7.5 Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone dag uren

  kan geschieden;

  b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

7.6 Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

7.7 Reclamaties na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk bij leverancier te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 8 – Oplevering

8.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

     a. wanneer leverancier hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan op-

       achtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk

       en deze het werk heeft goedgekeurd;

     b. 8 dagen nadat leverancier schriftelijk aan opdrachtgever heeft

       medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft

       nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

     c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever,  met dien

        verstande dat  door de ingebruikneming van een gedeelte van

       het werk, dat gedeelte als opgeleverd        wordt beschouwd.

8.2 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering, zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.3 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan leverancier, onder opgave van redenen.

8.4 Indien enig onderdeel buiten de schuld van leverancier niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden. 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier, worden daaronder begrepen.

9.3 De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voorduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

10.1 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op leverancier rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen. Ingeval van een consumentenkoop kan opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Voor alle andere verkopen gelden geen beperkende bepalingen.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Alle betalingen geschieden contant direct bij aflevering, of indien overeengekomen contant direct na montage of door verstrekking van een eenmalige machtiging tot automatische incasso van de bankrekening en/of girorekening van opdrachtgever aan leverancier tot afschrijving van het overeengekomen bedrag, binnen 8 dagen na levering of montage, welke eenmalige machtiging door opdrachtgever dient te zijn verstrekt vóór levering of montage. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, wordt het gefactureerde bedrag met 10% verhoogd.

11.2 Indien een andere termijn dan in 11.1 bedoeld is overeengekomen, dient betaling binnen de overeengekomen termijn te geschieden. Niet naleving leidt ook hier tot verhoging van het gefactureerde bedrag met 10%.

11.3 Indien er sprake is van schuldeisers - verzuim als bedoeld in artikel 6:58 BW en volgende, is leverancier gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.

11.4 Verrekening van tegenvordering met hetgeen aan leverancier verschuldigd is, is slechts toegestaan ingeval van een consumentenkoop, mits aan de wettelijke vereisten hieraan is voldaan en pas na mededeling hiervan aan leverancier.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.6 Indien betaling niet binnen de afgesproken termijn heeft plaatsgevonden, is leverancier gerechtigd aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen vanaf de factuurdatum, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

11.7 Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd wanneer leverancier een derde voor de incasso heeft moeten inschakelen.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,--.

11.8 Zaken die opdrachtgever aan leverancier ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft leverancier niet eerder aan opdrachtgever terug te geven dan nadat opdrachtgever al hetgeen hij uit welke hoofden ook aan leverancier verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12 – Prijswijziging

12.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de Kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

12.2 Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden, is de leverancier bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.

12.3 Blijken door of vanwege opdrachtgever verstrekte inlichtingen, waarop leverancier bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuist of onvolledig, dan kan de leverancier naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

13.1 De eigendommen van de te leveren zaken gaan niet eerder op opdrachtgever over dan nadat al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van leverancier aan deze verschuldigd is, heeft voldaan waaronder tevens begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

13.2 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of leverancier aanleiding heeft aan te nemen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is leverancier gerechtigd de zaken terstond van opdrachtgever terug te vorderen. De aan de terugname verbonden kosten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben. Opdrachtgever machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken voor terugname zich bevinden.

13.3 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.     

Retentierecht

13.4 Leverancier is gerechtigd de zaken, die hij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden totdat voldoening van alle vorderingen, die leverancier op opdrachtgever heeft, ongeacht of deze vorderingen betrekking hebben op deze zaken, heeft plaatsgevonden, dan wel totdat opdrachtgever voor al zijn vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld, zulks ter keuze van leverancier.

 

 

Artikel 14 – Garantie

14.1 Leverancier staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op de artikelen die niet door hem worden vervaardigd, geen verdere garanties worden gedaan dan door de toeleverancier wordt gegeven.

14.2 De garantietermijn wordt in de offerte vermeld dan wel in de orderbevestiging. Indien geen uitdrukkelijke garantietermijn is genoemd, gelden met inachtneming en onverminderd het bepaalde in lid 1 de volgende garantietermijnen:

       a. voor buitenzonwering, rolluiken, rolhekken en schuifhekken 5 jaar, waarvan 2 jaar volledige garantie na levering en daarna nog 3 jaar op het materiaal.

b. voor raamdecoratie één jaar na levering;

c. voor aluminium- en kunststof kozijnen 10 jaar na levering exclusief hang en   sluitwerk;Garantie op glas valt onder garantiebepalingen toeleverancier.

d. voor garagedeuren 2 jaar na levering;

       e. voor alle overige niet met name genoemde productsoorten         geldt een garantietermijn van 6 maanden na levering.

14.3.     Opdrachtgever dient erop bedacht te zijn dat de toeleverancier beperkende bepalingen kent voor garantieaanspraken; deze beperkende bepalingen houden in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de productsoort of het productonderdeel. De montagekosten arbeidsloon, voorrijkosten etc. vallen niet onder de garantie.

    1. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling,slijtage, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud door opdrachtgever of derden, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, vallen buiten de garantie. Ook vallen buiten de garantie gebreken, die zijn ontstaan tengevolge van andere oorzaken die in de risicosfeer van opdrachtgever zijn gelegen.
    2. Onder de garantie voor meubelen valt niet schade die bestaat uit scheuring als gevolg van  vocht en temperatuurschommelingen.

Voorts is uitgesloten van garantie meubelen die gebruikt worden in gelegenheden zoals bar, clubgebouw, discotheek, hotel, restaurant, vergaderzaal etc.

14.6  Opdrachtgever heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op een gratis nieuwe levering van het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één en ander ter keuze van de leverancier. Opdrachtgever dient te allen tijde leverancier de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Leverancier zal alsdan aan de opdrachtgever de kosten vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor leverancier gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.

14.7 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

    1. Leverancier attendeert opdrachtgever bij deze op onderstaande producteigenschappen die niet onder de garantie vallen: knikvouwen en krijtstrepen kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek, verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijvoorbeeld wafel- of visgraatpatroon)
    2. Uitsluiting: De garantievoorwaarden op kozijnen vervallen indien doorboringen en/of bevestigingen  van c.q. op  A5 Deco kozijnen door derden (niet zijnde A5 Deco dealers) worden uitgevoerd.

Artikel 15 – Reclamaties en/of klachten

15.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

15.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

15.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten in rekening te brengen. Ten aanzien van verfproducten zijn klachten enkel ontvankelijk indien deze geschieden binnen de houdbaarheidstermijn die op de verpakking staat vermeld. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door opdrachtgever – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het verfinstituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijkgestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling. Deze bewijsregeling geldt niet in geval van een consumentenkoop.

15.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier en op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

15.5 Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de zaken door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleuren en eigenschappen.

15.6 Geringe kleurafwijkingen kunnen nimmer een reden zijn voor reclamaties en klachten. De kleuren van monstermodellen en kleurstalen dienen uitsluitend ter voorbeeld. De geleverde kleur kan altijd afwijken van het monstermodel en kleurstaat.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Voor gebreken in geleverde zaken, geldt de garantie zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden. Daarnaast is leverancier uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, tenzij er sprake is van een consumentenkoop. In dat geval gelden de gewone aansprakelijkheidsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

16.2 Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking die schade waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van leverancier wordt uitgekeerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

     a. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij en voor zover leverancier

       daarvoor verzekerd is;

     b. leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of

       tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of

       installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of

       aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar

       gewerkt wordt, tenzij en voorzover leverancier daarvoor verzekerd is;

     c.       De door de leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden

       indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding

       tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

     d.       voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen, is leverancier niet aansprakelijk.

16.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan voorzieningen en ophangingen van bouwkundige aard.

16.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen op de bouwplaats en opdrachtgever zal zorg dragen voor verzekering van de door leverancier op de bouwplaats aangeleverde goederen. Opdrachtgever zal leverancier op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis toezenden c.q. hem daarin inzage verlenen.

16.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van leverancier zodra deze zich op het werk bevinden.

16.5 Onverminderd het bovenstaande is leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.

16.6 Indien schade ontstaat tijdens het transport, is leverancier nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 17 – Ontbinding en annulering

17.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot leverancier richt, zal hij te allen tijde eerst leverancier schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

17.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

17.3 Indien leverancier instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst, en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door leverancier verrichte prestaties en heeft leverancier onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

17.4 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in schuldsanering wordt gesteld, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder terzake van de (voorlopige) surseance van betaling of schuldsanering, de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.         

Annulering

17.5 Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan de leverancier, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.

De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier terzake.

Artikel 18 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

18.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

18.3 Alle geschillen hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leverancier. Leverancier is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bepalingen te hanteren.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop- handel te Breda op 11 februari 2005 onder inschrijvingsnummer 20117059.